Locations for Công ty Cổ phần đầu tư quốc tế Gia Hợp 1
21.0164805 105.7772514 0 0 105.7772514,21.0164805